Medyczna.pl

logo-medyczna

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

PRZYCHODNIA ONLINE MEDYCZNA.PL

www.medyczna.pl

Wrocław, marzec 2024 rok

Niniejszy regulamin określa sposoby i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przychodnia Online Medyczna.pl – podmiot wykonujący działalność leczniczą w myśl przepisów ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

I. Oznaczenie podmiotu leczniczego

1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny został ustanowiony dla podmiotu leczniczego działającego pod firmą: Doctalk sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 42A, 53 – 608 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001088122, NIP: 8971933939, REGON: 527801568,
adres e-mail: kontakt@medyczna.pl
zwanym dalej również „Medyczna.pl” lub „Podmiotem Leczniczym”.
2. Podmiot leczniczy jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców.
3. Pomiot leczniczy jest wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego.
4. Podmiot leczniczy posiada zakład leczniczy – Przychodnia Online Medyczna.pl.

II. Podstawy prawne działania Podmiotu Leczniczego
Medyczna.pl działa na podstawie:

1) powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności:

a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej – zwana dalej „ustawą o działalności leczniczej”;
b) ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarz dentysty;
c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
d) ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zwanej dalej „ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”;
e) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych;
f) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 roku, w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, zwanego dalej „Rozporządzeniem w sprawie dokumentacji medycznej”;

2) umowy spółki z 13 lutego 2024 roku,
3) wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego;
4) niniejszego Regulaminu Organizacyjnego (dalej zwanego „Regulaminem Organizacyjnym”).

III. Zakres Regulaminu Organizacyjnego

1. Regulamin Organizacyjny stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
2. Regulamin Organizacyjny określa w szczególności:

1) nazwę Podmiotu Leczniczego,
2) cele i zadania Podmiotu Leczniczego,
3) strukturę organizacyjną zakładu leczniczego,
4) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych Świadczeń zdrowotnych przez Podmiot Leczniczy,
5) miejsce udzielania Świadczeń zdrowotnych,
6) organizację i przebieg procesu udzielania Świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń,
7) zasady pobierania i wysokość opłat za Świadczenia zdrowotne,
8) organizację i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu Leczniczego,
9) sposób kierowania Podmiotem Leczniczym,
10) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
11) zasady pobierania i wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej,
12) organizację procesu udzielania odpłatnych Świadczeń zdrowotnych,
13) wysokość opłat za Świadczenia zdrowotne,

IV. Słownik pojęć

1. Użyte w Regulaminie Organizacyjnym definicje oznaczają:

1) Świadczenie zdrowotne – działanie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub odrębnych przepisów prawa regulujących zasady wykonywania tych działań, realizowane w trybie ambulatoryjnym;
2) Osoba wykonująca zawód medyczny – osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny;
3) Lekarz – osoba wykonująca zawód medyczny posiadająca potwierdzone odpowiednimi dokumentami prawo do wykonywania zawodu lekarza w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz posiadająca specjalizację w zakresie stanowiącym przedmiot działalności Podmiotu Leczniczego, udzielająca świadczeń zdrowotnych – stacjonarnie albo za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 2a ustawy o działalności leczniczej;
4) Pacjent – osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
5) Promocja zdrowia – działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej;
6) Środki porozumiewania na odległość – systemy teleinformatyczne lub systemy łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 2a ustawy o działalności leczniczej;
7) Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną – obowiązujący w Podmiocie Leczniczym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie www.medyczna.pl.
8) Strona internetowa Podmiotu Leczniczego – strona internetowa prowadzona pod adresem www.medyczna.pl.
9) E – Recepta – recepta wystawiana i podpisywana w systemie elektronicznym przez Lekarza lub inną osobę do tego uprawnioną, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10) E – Zwolnienie – zwolnienie wydane w postaci elektronicznej na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

2. Definicje w liczbie pojedynczej mają takie samo znaczenie w przypadku ich użycia w liczbie mnogiej, o ile co innego nie wynika z kontekstu.

V. Cele i zadania Podmiotu Leczniczego

1. Celem Podmiotu Leczniczego jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy zdrowia ludności, poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej i profilaktycznej, stałe podnoszenie poziomu wykonywanych Świadczeń oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.
2. Celem Podmiotu Leczniczego jest organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych na odległość, tj. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 2a ustawy o działalności leczniczej.
3. Podmiot Leczniczy udziela Świadczeń zdrowotnych dzieciom i osobom dorosłym:

1) odpłatnie,
2) nieodpłatnie – zgodnie z obowiązującymi przepisami, w razie konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

4. Do zadań Podmiotu Leczniczego należy:

1) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 2a ustawy o działalności leczniczej w zakresie dziedzin medycznych wskazanych w pkt VII Regulaminu Organizacyjnego przez Lekarzy współpracujących z Podmiotem Leczniczym, w tym wystawienia e – recept,
2) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, w tym o czasowej niezdolności do pracy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 2a ustawy o działalności leczniczej;
3) zapewnienie wysokiej jakości wykonywanych Świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem nowoczesnych, efektywnych i uznanych metod leczniczych;
4) stałe i systematyczne podnoszenie wiedzy i umiejętności zawodowych, przestrzeganie etyki zawodowej;
5) współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
6) Promocja zdrowia.

VI. Struktura organizacyjna Podmiotu Leczniczego

1. Podmiot Leczniczy posiada zakład leczniczy pod nazwą Przychodnia Online Medyczna.pl, ul. Robotnicza 42A, 53 – 608 Wrocław.
2. W zakładzie leczniczym działa jednostka organizacyjna: Medyczna.pl.
3. W jednostce organizacyjnej działają komórki organizacyjne:

1) Poradnia Chorób Wewnętrznych (telemedycyna),
2) Poradnia Neurologiczna (telemedycyna),
3) Poradnia Leczenia Bólu (telemedycyna),
4) Poradnia Psychiatryczna (telemedycyna),

4. W Podmiocie Leczniczym funkcjonują następujące stanowiska:

1) Kierownictwo podmiotu leczniczego,
2) Lekarze,
3) stanowiska administracyjne.

VII. Rodzaj działalności leczniczej, zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych przez Podmiot Leczniczy

1. Podmiot Leczniczy prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych na odległość, tj. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 2a ustawy o działalności leczniczej.
2. Podmiot Leczniczy udziela Świadczeń zdrowotnych polegających na:

1) zapewnianiu ambulatoryjnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej na odległość, tj. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 2a ustawy o działalności leczniczej w dziedzinie:

a) chorób wewnętrznych (kod resortowy dziedziny medycyny – 07),
c) neurologii (kod resortowy dziedziny medycyny – 22),
d) anestezjologii (kod resortowy dziedziny medycyny – 01),
e) psychiatrii (kod resortowy dziedziny medycyny – 30),

2) udzielaniu indywidualnych konsultacji lekarskich w dziedzinach wskazanych w pkt 1 powyżej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 2a ustawy o działalności leczniczej,
3) wykonywaniu badań lekarskich na odległość przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 2a ustawy o działalności leczniczej,
4) wydawaniu opinii lekarskich za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 2a ustawy o działalności leczniczej,

3. Szczegółowy zakres udzielanych Świadczeń zdrowotnych jest dostępny na stronie internetowej Podmiotu Leczniczego.
4. Medyczna.pl nie udziela ambulatoryjnych Świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
5. Medyczna.pl nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

VIII. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

1. Medyczna.pl udziela Świadczeń zdrowotnych wyłącznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 2a ustawy o działalności leczniczej, co oznacza, iż miejscem udzielania przedmiotowych Świadczeń jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających Świadczeń.
2. Systemy informatyczne Medyczna.pl służące do rejestracji i zawierania umów o Świadczenia zdrowotne realizowane przez Podmiot Leczniczy są dostępne w godzinach określonych na stronie internetowej Podmiotu Leczniczego.
3. Medyczna.pl udziela Świadczeń zdrowotnych w godzinach określonych na stronie internetowej Podmiotu Leczniczego, przy czym określenie data i godzina wykonania Świadczenia zdrowotnego na rzecz Pacjenta będzie każdorazowo ustalane indywidualnie z Pacjentem.

IX. Organizacja i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych

1. Podmiot Leczniczy organizuje działalność poszczególnych jednostek organizacyjnych i osób wchodzących w skład struktury organizacyjnej oraz kształtuje warunki współdziałania tych jednostek i osób w celu:

1) zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu Leczniczego,
2) zapewnienia właściwej dostępności i jakości Świadczeń zdrowotnych,
3) zagwarantowania Pacjentom najbardziej dogodnej formy korzystania ze Świadczeń zdrowotnych.

2. Do obowiązków Lekarzy należy udzielanie Świadczeń zdrowotnych Pacjentom:

1) w ramach posiadanej specjalności,
2) zgodnie z posiadanymi kompetencjami,
3) zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej,
4) zgodnie z dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób,
5) zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
6) z należytą starannością oraz z poszanowaniem praw Pacjenta.

3. Czynności administracyjne związane z funkcjonowaniem jednostek i komórek organizacyjnych mogą być prowadzone są przez personel administracyjny, w tym przez office managera Podmiotu Leczniczego.
4. Wszystkie osoby wchodzące w skład struktury organizacyjnej Podmiotu Leczniczego mają obowiązek współdziałać ze sobą w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu Leczniczego z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz praw pacjenta.

X. Sposób kierowania Podmiotem Leczniczym

1. Działalnością Podmiotu Leczniczego kieruje Kierownictwo Podmiotu Leczniczego. Kierownictwem Podmiotu Leczniczego jest zarząd spółki Doctalk sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu.
2. Do zadań Kierownictwa Podmiotu Leczniczego (zarządu) należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw Podmiotu Leczniczego,
2) organizowanie i kierowanie pracą jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych Podmiotu Leczniczego,
3) decydowanie o zakresie świadczeń zdrowotnych oferowanych i udzielanych przez Podmiot Leczniczy.
4) organizowanie i kierowanie pracą personelu Podmiotu Leczniczego,
5) sporządzanie i wdrażanie regulacji wewnętrznych Podmiotu Leczniczego, w tym ustalania cennika Świadczeń zdrowotnych, tworzenia i zmiany wewnętrznych regulaminów,
6) reprezentowanie Podmiotu Leczniczego w relacjach z podmiotami trzecimi, w tym organami administracji publicznej, sądami, organami kontrolującymi,
7) wykonywanie wszelkich praw i obowiązków nałożonych na Podmiot Leczniczy.

XI. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych – ogólne informacje

1. Świadczenia zdrowotne są udzielane przez Podmiot Leczniczy w zakresie określonym w Regulaminie Organizacyjnym z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
2. Świadczenia zdrowotne są udzielane przez Lekarzy współpracujących z Podmiotem Leczniczym na podstawie umów o współpracę.
3. Umowy o wykonanie Świadczeń zdrowotnych są zawierane elektronicznie, za pośrednictwem strony internetowej Podmiotu Leczniczego. Szczegółowe zasady zawierania i realizacji umów o wykonanie Świadczeń zdrowotnych określa Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną składa się na treść zawieranych umów o wykonanie Świadczeń zdrowotnych. Przed zawarciem umowy Pacjent jest zobowiązany zaakceptować treść tych regulaminów.
4. Przed przystąpieniem do udzielania Świadczenia zdrowotnego Pacjent powinien złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udzielenie Świadczenia zdrowotnego zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Brak zgody, o której mowa powyżej, uniemożliwia Lekarzowi udzielenie świadczenia zdrowotnego. Zgoda może być wyrażona ustnie przez takie zachowanie się Pacjenta, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę skorzystania ze Świadczenia zdrowotnego.
5. W trakcie udzielania Świadczenia zdrowotnego Pacjent ma prawo uzyskać wszelkie niezbędne, możliwe na danym etapie leczenia, wyjaśnienia dotyczące diagnozy i zaproponowanego leczenia.

XIII. E – Recepty

1. Medyczna.pl udziela Świadczeń Zdrowotnych polegających na wystawianiu E – Recept.
2. E – Recepty wystawiane są odpłatnie. Zasady odpłatności za wystawianie E – Recept określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną oraz na stronie internetowej Podmiotu Leczniczego.
3. E – Recepty wystawiane są na zasadach wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.

XIV. Pobieranie opłat za świadczenia zdrowotne i wysokość opłat

1. Podmiot Leczniczy udziela Świadczeń zdrowotnych odpłatnie na podstawie umów o wykonanie Świadczenia zdrowotnego zawieranych z Pacjentem.
2. Opłaty za udzielanie Świadczeń zdrowotnych są ustalone zgodnie z obowiązującymi cennikiem dostępnym na stronie internetowej Podmiotu Leczniczego. W cenniku podane są ceny brutto, wyrażone w walucie polskiej.
3. Opłata za Świadczenie zdrowotne jest pobierana przez Medyczna.pl przed rozpoczęciem korzystania ze Świadczenia zdrowotnego. Umowa o wykonanie Świadczenia zdrowotnego zostaje zawarta z chwilą dokonania zapłaty za Świadczenie lub w innym momencie wskazanym w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.
4. Sposoby dokonywania płatności za Świadczenia zdrowotne określa Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.
5. Podmiot Leczniczy zachowuje prawo odmowy udzielenia Świadczenia zdrowotnego, w tym wystawienia E – Recepty zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązującego prawa, w tym w szczególności, jeśli byłoby to niecelowe lub okoliczności wskazują, że Pacjent powinien zostać poddany specjalistycznym badaniom w stacjonarnej placówce medycznej.
6. Podmiot Leczniczy zachowuje prawo odmowy udzielenia Świadczenia zdrowotnego, w tym wystawienia E – Recepty w przypadkach wskazanych w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.

XV. Warunki współpracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

1. Podmiot Leczniczy w celu realizacji swoich zadań może współpracować z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji Pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania Świadczeń zdrowotnych.
2. Podmiot Leczniczy w celu realizacji swoich zadań może współpracować z fundacjami lub stowarzyszeniami, których zadaniem jest działanie na rzecz zdrowia Pacjentów.
3. Warunki współpracy z podmiotami, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej są określane w treści łączących strony umów o współpracę.
4. W trakcie wykonywania Świadczeń zdrowotnych Lekarz może zwrócić Pacjentowi uwagę na objawy uzasadniające wizytę w stacjonarnej placówce medycznej lub wezwanie niezbędnej pomocy (np. pogotowia ratunkowego). Lekarz może zlecić Pacjentowi odbycie przez użytkownika wizyty w stacjonarnym zakładzie leczniczym, celem wykonania dodatkowych badań lub konsultacji z lekarzem o innej specjalności.
5. W trakcie udzielania Świadczeń zdrowotnych Lekarz może wystawić Pacjentowi elektroniczne skierowanie na badanie lub konsultację u innego lekarza specjalisty. W trakcie udzielania Świadczeń zdrowotnych Lekarz może ponadto wystawić skierowanie na leczenie szpitalne lub inne niż szpitalne, realizowane w warunkach stacjonarnych i całodobowych, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie w ramach Świadczeń zdrowotnych oferowanych przez Podmiot Leczniczy.
6. Podczas dokonywania rejestracji i/lub zawierania umowy Pacjent jest informowany, że w przypadku nagłego pogorszenia się samopoczucia, stanu zagrożenia zdrowia lub życia Pacjenta, Pacjent powinien udać się do najbliższej placówki leczniczej lub wezwać służby ratunkowe, kontaktując się z Europejskim Numerem Alarmowym wybierając numer 112 (nie czekając na realizację Świadczenia zdrowotnego w Podmiocie leczniczym).
7. Lekarze udzielający Świadczeń zdrowotnych w Podmiocie Leczniczym, na podstawie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w razie wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych, w celu wykonania Świadczenia mogą z własnej inicjatywy lub na żądanie Pacjenta zasięgnąć opinii innego lekarza specjalisty wykonującego Świadczenia w Podmiocie Leczniczym. W celu wykonania konsultacji Lekarz może, zgodnie z obowiązującymi przepisami udostępnić lekarzowi konsultującemu mu dokumentację medyczną Pacjenta.

XVI. Pobieranie opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

1. Podmiot Leczniczy prowadzi dokumentację medyczną Pacjenta w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemów elektronicznych.
2. Podmiot Leczniczy zapewnia należytą ochronę danych medycznych i niemedycznych zawartych w dokumentacji medycznej.
3. Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Pacjent posiada prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu Świadczeń Zdrowotnych.
4. Podmiot Leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentacje medyczną w sposób określony w Rozdziale 7 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
5. Podmiot Leczniczy udostępnia dokumentację medyczną Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi lub osobie upoważnionej przez Pacjenta do uzyskania dostępu do dokumentacji za życia lub w przypadku zgonu Pacjenta.
6. Dokumentacja jest ponadto udostępniana innym podmiotom i organom uprawnionym do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
7. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje niezwłocznie na podstawie wniosku osoby uprawnionej, w tym w szczególności:

1) pisemnego wniosku doręczonego Podmiotowi Leczniczemu osobiście lub przesyłką pocztową,
2) wniosku złożonego drogą e-mailową na adres kontakt@medyczna.pl.

8. Podmiot Leczniczy udostępnia dokumentację medyczną po dokonaniu weryfikacji tożsamości Pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna albo po ustaleniu uprawnienia do uzyskania dostępu do dokumentacji na innej podstawie prawnej.
9. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) do wglądu,
2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
3) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
4) na informatycznym nośniku danych.

10. Udostępnienie dokumentacji następuje w sposób zapewniający zachowanie ochrony danych osobowych.
11. Podmiot Leczniczy prowadzi wykaz dotyczący udostępnienia dokumentacji medycznej.
12. Podmiot Leczniczy pobiera opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej. Podmiot leczniczy pobiera opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w maksymalnej wysokości ustalonej każdorazowo w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
13. Opłata pobierana jest za udostępnienie dokumentacji medycznej:

1) poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
2) na informatycznym nośniku danych.

14. Opłaty, o której mowa w ust. 12 nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

1) Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w ust. 13 powyżej;
2) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

15. Po śmierci Pacjenta dokumentacja medyczna udostępniana jest przedstawicielowi ustawowemu Pacjenta lub innej osobie upoważnionej przez Pacjenta za życia. Dokumentacja medyczna może zostać ponadto udostępniana osobom bliskim Pacjenta, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu Pacjent za życia.

XVII. Reklamacje

1. Pacjentowi przysługuje prawo do zgłoszenia Reklamacji dotyczącej udzielanych Świadczeń zdrowotnych.
2. Zasady zgłaszania reklamacji oraz ich rozpatrywania przez Podmiot Leczniczy określa Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.

XVIII. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego obowiązują wszystkie osoby współpracujące z Podmiotem Leczniczym na podstawie umów cywilnoprawnych oraz pracowników Podmiotu Leczniczego, należących do struktury organizacyjnej Podmiotu Leczniczego. Każda z tych osób ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem i stosować do jego postanowień.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Organizacyjnym stosuje się przepisy prawa obowiązującego na terytorium Polski.
3. Żadne z postanowień Regulaminu Organizacyjnego nie ogranicza uprawnień Pacjenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Polski. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.
4. Aktualny Regulamin Organizacyjny jest nieodpłatnie udostępniany na stronie internetowej Podmiotu Leczniczego, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 marca 2024 roku.